POLÍTICA DE PRIVACITAT

En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és PROERSA AEROSOLES S.A.U. (CIF: A-58432055), amb domicili en Av. Josep Tarradellas 106-108, entl. 2ª, 08029 Barcelona (Espanya), i amb el correu electrònic de contacte a efectes d’exercir drets relatius a la protecció de dades info@proersa.com, en endavant “PROERSA”.

FINALITATS

Les finalitats principals per les quals PROERSA pot tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions legals, interessos legítims o d’acord amb el seu consentiment, són sempre la realització de gestions relacionades amb la nostra feina de subministrar solucions en l’àmbit dels aerosols.

DADES QUE ES TRACTEN

Les dades que pot tractar el responsable del tractament inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents categories: dades d’identificació, direcció postal o electrònica, dades econòmiques, dades de detalls de lloc de treball i activitats professionals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels organismes públics competents i amb l’exclusiu fi de poder atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts per la normativa vigent.

DESTINATARIS ALS QUALS SE’LS COMUNICARAN LES DADES

No es realitzaran cessions de dades personals a tercers excepte, quan existeixi una obligació legal.
D’altra banda, podran tenir accés a dades personals dels usuaris els encarregats del tractament designats en cada moment per PROERSA, és a dir, determinats proveïdors que a efectes de la prestació de serveis contractats hagin d’accedir a dades personals i que, a títol enunciatiu i no limitatiu, desenvolupen els seus serveis en els següents sectors: serveis d’assessoria jurídica, serveis de transport i serveis de processament de pagaments. En cas que els encarregats del tractament necessitessin accedir a dades personals, les utilitzaran únicament per a la prestació del servei i en conformitat a les nostres instruccions.
Els usuaris podran sol·licitar major detall d’informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a la direcció info@proersa.com indicant el tractament concret sobre quins destinataris se sol·licita informació.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal pel tractament de dades en la nostra relació amb el client i altres interessats pot ser el consentiment inequívoc de l’interessat, l’execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat, el compliment d’obligacions legals o la protecció d’un interès vital, públic o un interès legítim sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

DRETS DE L’INTERESSAT

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PROERSA estem tractant dades personals que l’hi impliquin o no.
Quant a les persones interessades i clients que hagin prestat el seu consentiment pel tractament de les seves dades, poden retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les persones interessades i clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients o interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PROERSA deixarà de tractar les dades excepte pel compliment d’obligacions legals.
En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que PROERSA només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.
Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a PROERSA la portabilitat de les seves dades a altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic, per emmagatzemar-los en els seus propis dispositius, sense necessitat de transmetre’ls a altres responsables.
L’interessat podrà exercir els anomenats drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció info@proersa.com, acreditant degudament la seva identitat i indicant clarament el dret que desitja exercir. Així mateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a la direcció indicada anteriorment.
Finalment, informem els interessats de què poden presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les seves dades personals davant de l’autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el carrer Rosselló 214, Esc A, 1º 1ª, 08008, Barcelona, amb telèfon 935527800.